Sëmundjet që rrjedhin nga uji – Ascaris lumbricoides